Ongeval aangifte

Ongevallen, blessures: wat te doen ?

Procedure in verband met sportongevallen. De jeugdspelers van KSK Vlamertinge zijn – voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen . Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen.

Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.

Criteria van tegemoetkoming

Enkel  tussenkomst voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

Algemeen kan men stellen:

‐ Er is een vrijstelling van 10,20 euro per ongeval.

‐ In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters‐, apothekers‐, hospitaalkosten en andere kosten van dien aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. ( Remgelden )

‐ De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in aanmerking voor een tussenkomst.

‐ Ook geen terugbetaling in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.

‐ Slechts tussenkomt voor kosten van de kinesisten na voorschrift door behandelende arts en verzekering hiervoor zijn toestemming geeft en gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen

– Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevalaangifteformulier.

– Het gedeelte ‘Clubblad’ vult de trainer of afgevaardigde in en deponeert dit in de witte brievenbus (bureel Technische Staf).

– Met de aangifte ga je zo snel mogelijk naar de dokter van eigen keuze of onze clubdokter (Dr. Vandewalle )

– Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd mogelijk. Let op dat duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto’s of onderzoek door specialist noodzakelijk is. Bij niet vermelding zal er geen tussenkomst zijn !

– Aan het medisch dossier hang je met een paperclip (niet opkleven) een recent en leesbaar klevertje van het ziekenfonds.

– Het ingevuld medisch getuigschrift breng je ZO SNEL MOGELIJK (binnen 5 dagen) naar het secretariaat of bij afwezigheid in de witte brievenbus ( bureel in VIP ).

– Wanneer het dossier is ingediend mag je NIET trainen of deelnemen aan een wedstrijd gedurende 3 weken.

– Wat te doen met kosten?

Alles betaal je eerst zelf.

– Dokterskosten:  waarschuw het ziekenfonds dat het voor een verzekering is zodat ze je een briefje geven van de verrekening.

– Ziekenhuisfacturen: steeds ORIGINELE FACTUUR bezorgen

– Apotheekkosten: briefje vragen met STEMPEL.

– Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende arts ingevuld en samen met de kwijtschriften mutualiteit ( enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan het secretariaat..

BELANGRIJK ! Slechts vanaf dit moment mag je de trainingen/wedstrijden hervatten.

– Nadat het secretariaat op de hoogte gebracht wordt van het terugbetaalde bedrag, zal dit overgeschreven worden op jullie rekening.

– Indien vragen : contacteren secretariaat via mail daniel.goeman@telenet.be  of GSM 0477/33.21.63

Opvolging Blessurebehandeling

Consultatie Arts

De diagnose dient vastgesteld te worden door een arts. De speler (of ouders) hebben vrije keuze van dokter. De clubdokter kan bijstaan waar nodig. Uit de diagnose volgt een advies om de blessure te behandelen.

Behandeling met dokter/kine

De trainers waken er samen met de dokter en/of kinesist ( clubdokter = dokter Develter of Dr vandewalleen kiné : Matthijs Keignaert ) over dat het behandelingsadvies correct en strikt wordt opgevolgd. De evolutie van de blessure en het genezingsproces worden door de speler of ouders tijdig meegedeeld aan de trainer en clubarts. Dit stelt ons in staat interne opvolging te waarborgen.

Hervatting training (=revalidatietraining(en))

Met goedkeuring van de dokter/kine mag de geblesseerde speler de trainingen hervatten, hetzij individueel, hetzij via een aangepast programma door de kine/clubkine opgesteld.  Dit wordt steeds gestaafd met het nodige evolutie- of doktersattest. Indien nodig volgt een bijkomende of aanvullende behandeling met de behandelende geneesheer.

Evaluatie van de revalidatie

Tijdens en/of na de revalidatie vragen wij een evaluatie en of bevestiging dat de blessure helende is of volledig hersteld is. Dit moet afkomstig zijn van de behandelende arts/kine. Het is mogelijk dat wij een bevestiging vragen van de clubarts/kine.

Hernemen groepstrainingen

Praktisch gezien is het zo dat dat geen enkele speler (vanaf preminiemen) aan de groepstrainingen kan deelnemen zonder positief advies van de fysiotherapeut.

Dit is belangrijk dat we zekerheid hebben dat de speler vlot kan aansluiten en niet hervalt. Het is bijgevolg enkel de fysiotherapeut (en niet de trainer) die beslist of een speler mag hervatten of niet.

Vooraleer een gekwetste speler opnieuw geselecteerd wordt voor een wedstrijd, dient hij minstens 2 volledige trainingen afgewerkt te hebben.